„Kto ty jesteś? – Polak mały” – nowy program ministra od 26 czerwca 2024 r.

„Kto ty jesteś? - Polak mały” to nowy program Ministra Edukacji dla przedszkolaków. Nabór wniosków ruszy 26 czerwca br. o godz. 15:00 i potrwa do 17 lipca 2024 r.

W ramach programu zostaną przekazane środki finansowe dla: organizacji pozarządowych, instytutów badawczych, instytucji kultury, podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, będące podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 oraz z 2024 r. poz. 834) na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków.

Każdy wniosek złożony w terminie od 26 czerwca od godz. 15:00 do 17 lipca do godz. 23:59, który uzyska akceptację formalną, będzie poddany ocenie merytorycznej przez ekspertów.

Cel, jaki program ma realizować:

 1. Zwiększenie zaangażowania dzieci w proces edukacji oraz rozwój ich umiejętności kreatywnych, emocjonalno-społecznych oraz logicznego myślenia.

 2. Uatrakcyjnienie wychowania przedszkolnego.

 3. Wszechstronny rozwój dzieci poprzez pobudzenie ich ciekawości świata i rozwijanie umiejętności praktycznych.

 4. Wdrażanie interaktywnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych i materiałów o charakterze edukacyjnym.

 5. Zaangażowanie dzieci w różnorodne formy działalności kulturalnej, rozwijanie ich umiejętności artystycznych, a także budowanie poczucia tożsamości kulturowej i narodowej oraz szacunku dla różnorodności.

 6. Zapewnienie dzieciom wiedzy na temat bezpieczeństwa, rozwijanie ich umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia oraz promowanie odpowiedzialnych postaw.

 7. Zwiększenie świadomości dzieci w kwestii różnorodności świata, narodów i kultur, praw człowieka oraz znaczenia współpracy międzynarodowej.

 

W ramach programu wnioskodawca będzie mógł złożyć wyłącznie jeden wniosek, który obejmie wyłącznie jeden projekt w ramach jednego modułu tematycznego.

Program jest podzielony na moduły tematyczne

Moduł 1 pn. ,,Odkrywcy świata” obejmujący:

a) organizowanie warsztatów i zajęć rozwijających kreatywność dzieci zgodnych z ideą STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics),

b) stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy, w której dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności manualne,

c) tworzenie interaktywnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych, dostępnych dla dzieci z różnymi potrzebami,

d) organizowanie wizyt i spotkań edukacyjnych w miejscach, które poszerzą horyzonty wiedzy i wyobraźni dzieci i rozbudzą ich pasję do poznawania świata,

e) organizowanie spotkań z osobami wykonującymi różne zawody mających na celu poznanie przez dzieci środowiska pracy w wybranych zawodach oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji;

Moduł 2 pn. „Kultura dla przedszkola” obejmujący:

a) organizowanie zajęć poświęconych kulturze, w tym kulturze lokalnej, tradycjom lokalnym i lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, które będą rozwijać poczucie tożsamości i szacunek dla różnorodności kulturowej,

b) organizowanie zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych i teatralnych, które będą rozwijać kreatywność, wyobraźnię i ekspresję dzieci,

c) współpracę z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, w tym muzeami, galeriami sztuki, teatrami, operami, filharmoniami, centrami nauki, skansenami lub innymi instytucjami kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87), w celu organizowania warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla dzieci;

Moduł 3 pn. „Bezpieczne przedszkolaki” obejmujący:

a) organizowanie zajęć i warsztatów dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy,

b) przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, wystaw lub prezentacji o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, w przedszkolu, na placu zabaw, w domu lub w najbliższym otoczeniu,

c) tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym dostępnych dla dzieci z różnymi potrzebami;

Moduł 4 pn. „Świat w przedszkolu” obejmujący:

a) organizowanie działań edukacyjnych dotyczących różnych krajów, kultur i zwyczajów, które będą poszerzać wiedzę dzieci o różnorodności świata i ludzi, oraz prawach dziecka, obywatela i osoby z niepełnosprawnością i wynikającej z tego potrzebie zapewnienia dostępności różnych sfer życia, a także będą promować ideę globalnego współdziałania, zrozumienia, tolerancji i włączenia społecznego,

b) organizowanie zajęć poświęconych Unii Europejskiej, jej wartościom oraz zasadom i prawom obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej wyrażonym w Europejskim Filarze Praw Socjalnych, które będą kształtować postawy otwartości i współpracy międzykulturowej,

c) organizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę o świecie współczesnym, w tym konkursów, wystaw, prezentacji, imprez sportowo-rekreacyjnych i pikników.

Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu w ramach modułu

 • ,,Odkrywcy świata” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł

 • „Kultura dla przedszkola” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł

 • „Bezpieczne przedszkolaki” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł

 • „Świat w przedszkolu” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł

Szczegółowe informacje

Wniosek będzie można złożyć tylko poprzez stronę internetową: programyedukacyjne.men.gov.pl od środy 26 czerwca od godziny 15:00 do 17 lipca do godziny 23:59.

Program Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2024

Wystartował program Kraszewski. Komputery dla Bibliotek, w ramach którego biblioteki mogą się wyposażyć w nowoczesny sprzęt. W naszej ofercie znajdziesz m.in. monitory interaktywne, roboty edukacyjne i drukarki 3D, które mogą zostać zakupione w ramach programu. Szczegółowe informacje na temat produktów znajdziesz na naszej stronie oraz u Opiekuna Handlowego.

Poniżej przesyłamy najważniejsze informacje na temat programu Kraszewski. Komputery dla Bibliotek.

Beneficjenci

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska lub gmina miejska.

Budżet

2 500 000 zł

Termin składania wniosków

20 maja 2024 r.

Kwota dofinansowania

10 000 zł – 30 000 zł

Maksymalny poziom dofinansowania

85%

Termin realizacji

Do 31 października 2024 r.

Wybrane przedmioty dofinansowania

Dofinansowanie i wkład własny mogą być wydatkowane na zakup m.in.:

 1. komputerów stacjonarnych,komputerów przenośnych i minikomputerów;

 2. jednostek wejścia, np. klawiatur, myszy, skanerów (w tym skanerów klisz i zdjęć), kamer internetowych, mikrofonów do komputerów, czytników kodów;

 3. jednostek wyjścia, np. monitorów, drukarek (w tym drukarek 3D), przewodowych głośników do komputerów, słuchawek do komputerów, czytników książek elektronicznych;

 4. robotów edukacyjnych wraz z akcesoriami sprzedawanymi w komplecie;

 5. wizualizerów;

 6. tablic i monitorów interaktywnych; interaktywnych punktów informacyjnych (tzw. infokiosków);

 7. projektorów multimedialnych;

 8. ekranów do projektorów multimedialnych (w tym zakup ekranów nieelektronicznych) pod warunkiem, że w ramach zadania zostanie zakupiony również projektor multimedialny; switchów;

 9. oprogramowania narzędziowego (z wyłączeniem systemów bibliotecznych);

 10. komputerów, komputerowych urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania służącego dostosowaniu sprzętu komputerowego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych.

Aktywna tablica – edycja 2024

W roku 2024 odbywa się kolejna edycja rządowego Programu Rozwoju Infrastruktury Szkolnej oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w Obszarze Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, znanego jako "Aktywna Tablica" na lata 2020-2024.

Wsparcie finansowe w ramach Programu w 2024 roku będzie skierowane do:

 • Szkół podstawowych, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019;
 • Szkół ponadpodstawowych;
 • Szkół kształcących uczniów niewidomych;
 • Szkół kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami;
 • Specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • Szkół, które nie skorzystały z programu w latach 2020, 2021, 2022 i 2023.

Kwoty wsparcia:

Program obejmuje zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. W latach 2020-2024 każda szkoła może skorzystać z Programu tylko raz. Przewiduje się:

 • Wsparcie finansowe dla każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej lub szkoły za granicą w wysokości do 14 tys. zł;
 • Wsparcie finansowe dla szkoły podstawowej kształcącej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, w wysokości do 35 tys. zł;
 • Wsparcie finansowe dla szkoły podstawowej kształcącej uczniów niewidomych w wysokości do 35 tys. zł;
 • Wsparcie finansowe dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości do 100 tys. zł.

W dniu 20 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację Programu "Aktywna Tablica" w celu precyzyjnego określenia i wyjaśnienia jego zasad w odpowiedzi na uwagi i pytania zgłaszane przez szkoły, organy prowadzące oraz wojewodów.

Finansowanie:

Planowany łączny koszt realizacji Programu wynosi 361 mln 455 tys. zł, z czego 290 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa, a wkład własny organów prowadzących będących jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi wyniesie 71 mln 455 tys. zł. Na realizację Programu w 2024 roku przeznaczono z budżetu państwa 55 mln zł. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Wkład własny obejmuje:

 • Wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, wydatkowany w roku składania wniosku o udział w Programie;
 • Wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK zakupionych w roku składania wniosku.

Możliwe jest połączenie wkładu finansowego i rzeczowego. Koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie będą rozliczane w ramach przyznanej dotacji.

W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego.

W ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwych do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie jest ograniczony zakresowo, więc organ prowadzący szkołę ma możliwość zakupu dowolnie wybranego sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystujących TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do 20% wartości całego zadania. Jeżeli wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego, wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Obowiązujące terminy

W 2024 roku szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 15 maja, a organy prowadzące do wojewodów do 30 maja.

Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia.

Wyjaśnienia dotyczące możliwości zmiany wniosku o udział w Programie Aktywna tablica 2024

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości zmiany wniosku o udział w Programie Aktywna tablica (kalkulacja kosztów) w zakresie rodzaju i kwoty zakupu, uprzejmie informujemy, że wsparcie finansowe jest udzielane w formie dotacji, a tym samym jest udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Zgodnie z art. 150 powyższej ustawy, dysponent części budżetowej udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych zawiera umowę, która określa w szczególności: szczegółowy opis zadania, w tym m.in. cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, wysokość udzielonej dotacji oraz termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

Podstawą do sporządzenia umowy z organem prowadzącym są wnioski o udział w Programie oraz wnioski o udzielnie wsparcia finansowego, które zawierają m.in. rodzaj oraz łączną planowaną kwotę zakupu pomocy dydaktycznych z uwzględnieniem wkładu własnego zapewnionego przez organ prowadzący.

W związku z powyższym, po zakończeniu kwalifikacji wniosków nie jest możliwa ich zmiana w zakresie rodzaju sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem. Może natomiast ulec zmianie kwota zakupu poszczególnych urządzeń, pomocy i narzędzi do terapii z udzielonej dotacji i finansowego wkładu własnego, ponieważ na etapie składania wniosku jest to jedynie kalkulacja kosztów.

Ponadto informujemy, że w ramach udzielonego wsparcia finansowego dokonuje się - zgodnie z założeniami Programu - zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narządzi do terapii dla zakwalifikowanych szkół, natomiast dostawcy tych urządzeń i oprogramowania powinni być zobligowani umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

W związku z powyższym, koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie będą stanowiły podstawy do ich uznania i rozliczenia w ramach przyznanej dotacji i jako takie nie powinny widnieć na przedstawianych do rozliczenia rachunkach.

Ze względu na docierające do MEN informacje o komentarzach zamieszczonych na różnych portalach internetowych, dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych określonych w Programie „Aktywna tablica” informujemy, że informacje zamieszczane na portalach pochodzą od podmiotów zewnętrznych, nie związanych z MEN.

Nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących

W 2024 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:

 • Wniosek A dyrektora – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019; szkoły ponadpodstawowe);
 • Wniosek B dyrektora – dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 5 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia)
 • Wniosek C dyrektora – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 7 rozporządzenia - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących;
 • Wniosek D dyrektora (Ministerstwo/ORPEG) – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019; szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą);
 • Wniosek organu prowadzącego;
 • Wniosek organu prowadzącego (Ministerstwo/ORPEG).

UWAGA: Wymieniony we wnioskach sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 Rozporządzenia, muszą spełniać wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz będą spełniać warunki określone  w  § 2 ust. 12 Rozporządzenia. Szkoła zrealizuje w 100 % obowiązkowe działania merytoryczne, wymagane w związku z otrzymanym wsparciem finansowym, określone w § 6 Rozporządzenia.

Aktywna tablica – edycja 2023

Grafika - na szaroniebieskim tle sylwetka człowieka przy szkolnej tablicy i napis Aktywna tablica - edycja 2023.

Kto może otrzymać wsparcie finansowe?

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2023 roku zostaną objęte:

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
 • szkoły ponadpodstawowe;
 • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
 • z niepełnosprawnościami;
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w latach 2020, 2021 i 2022. 

Kwoty wsparcia

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz przy założeniu, że:

 • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

20 sierpnia 2021 roku Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Jej celem było doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych w programie 
w związku z  uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące szkoły oraz wojewodów. 


Finansowanie

Planowany łączny koszt realizacji programu wynosi 361 mln 455 tys. zł, z czego 290 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa, natomiast wkład własny organów prowadzących będących jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi wynosić będzie 71 mln 455 tys. zł. Na realizację programu w 2023 roku przeznaczono z budżetu państwa 70 mln zł. Program finansowany jest w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Za wkład własny uważa się: 

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o  udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w  programie;
 • wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Aby spełnić warunek polegający na konieczności zapewnienia wkładu własnego, dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego.

W  ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwego do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie jest ograniczony zakresowo, więc organ prowadzący szkołę ma możliwość zakupu dowolnie wybranego sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do  terapii, wykorzystujących TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do 20 proc. wartości całego zadania. Jeżeli wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.  38 i 694), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego, wynosi co najmniej 50 proc. kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.


Obowiązujące terminy

W 2023 roku szkoły będą mogły wnioskować o udział w programie do 15 maja, a organy prowadzące do 30 maja.

Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia


Możliwość zmiany wniosku o udział w programie „Aktywna tablica” 2023

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości zmiany wniosku o udział w programie „Aktywna tablica” (kalkulacja kosztów) w zakresie rodzaju i kwoty zakupu, uprzejmie informujemy, że wsparcie finansowe jest udzielane w formie dotacji, tj. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305). Zgodnie z art. 150 powyższej ustawy dysponent części budżetowej, udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, zawiera umowę, która określa w szczególności: szczegółowy opis zadania, w tym m.in. cel, na jaki dotacja została przyznana  i termin jego wykonania,  wysokość udzielonej dotacji oraz termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

Podstawą do sporządzenia umowy z organem prowadzącym są wnioski o udział w programie oraz wnioski o udzielnie wsparcia finansowego, które zawierają m.in. rodzaj oraz łączną planowaną kwotę zakupu pomocy dydaktycznych  z uwzględnieniem wkładu własnego zapewnionego przez organ prowadzący.

W związku z powyższym po zakończeniu kwalifikacji wniosków nie jest możliwa ich zmiana w zakresie rodzaju sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem. Może natomiast ulec zmianie kwota zakupu poszczególnych urządzeń, pomocy i narzędzi do terapii z udzielonej dotacji oraz finansowego wkładu własnego, ponieważ na etapie składania wniosku jest to jedynie kalkulacja kosztów. 

Ponadto informujemy, że w ramach udzielonego wsparcia finansowego dokonuje się – zgodnie z założeniami programu – zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narządzi do terapii dla zakwalifikowanych szkół, natomiast dostawcy tych urządzeń i oprogramowania powinni być zobligowani umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji, obsługi urządzeń oraz oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

W związku z powyższym koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie będą stanowiły podstawy do ich uznania i rozliczenia w ramach przyznanej dotacji i jako takie nie powinny widnieć na przedstawianych do rozliczenia rachunkach.


Dodatkowe informacje 

Ze względu na docierające do MEiN informacje o komentarzach zamieszczonych na różnych portalach internetowych dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych określonych w programie „Aktywna tablica” informujemy, że informacje zamieszczane na portalach pochodzą od podmiotów zewnętrznych, które nie są związane z MEiN.


Nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących

W 2023 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:

W 2023 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:

 • Wniosek A dyrektora - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe);
 • Wniosek B dyrektora - dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 5 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
 • Wniosek C dyrektora - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 7 rozporządzenia - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących;
 • Wniosek D dyrektora (Ministerstwa/ORPEG) - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą);
 • Wniosek organu prowadzącego;
 • Wniosek organu prowadzącego (Ministerstwa/ORPEG).

UWAGA: Wymieniony we wnioskach sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 rozporządzenia, muszą spełniać wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz będą spełniać warunki określone  w  § 2 ust. 12 rozporządzenia. Szkoła zrealizuje w 100 proc. obowiązkowe działania merytoryczne, wymagane w związku z otrzymanym wsparciem finansowym, określone w § 6 rozporządzenia.    

PROGRAM AKTYWNA TABLICA 2021 - Dofinansowanie dla szkół

Aktywna tablica 2021

DLA KOGO?

Beneficjenci Programu w 2021 roku :

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe

 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej

 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

 • szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej- publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia)

 • publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia)

 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawczeNA CO?

Pomoce dydaktyczne objęte wsparciem 

Szkoły mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakupienie, m.in.:

 • interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali DOTKNIJ!

 • tablic interaktywnych KLIK!

 • zestawów interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym ZOBACZ!

 • projektorów standardowych multimedialnych, krótkoogniskowych lub projektorów ultrakrótkoogniskowych Projektory

 • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku POSŁUCHAJ!

 • pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi OPROGRAMOWANIE

 • materiałów do nauczania kodowania i robotyki SPRAWDŹ!

 • notatników, linijek i drukarek brajlowskich.ILE?

Kwoty dofinansowań :

Szkoły podstawowe mogą pozyskać maksymalnie 14 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 17,5 tys. zł (14 tys. dofinasowania i 3,5 tys. wkładu własnego).

Szkoły ponadpodstawowe mogą pozyskać maksymalnie 14 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 17,5 tys. zł (14 tys. dofinasowania i 3,5 tys. wkładu własnego).


Szkoły podstawowe kształcące uczniów niewidomych mogą pozyskać maksymalnie 35 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 43 750 zł (35 tys. dofinasowania i 8 750 zł  wkładu własnego).

Szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia mogą pozyskać maksymalnie 35 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 43 750 zł (35 tys. dofinasowania i 8 750 zł  wkładu własnego).

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących kształcenia mogą pozyskać maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 125 tys. zł (100 tys. dofinasowania i 25 tys. zł  wkładu własnego).DO KIEDY?

Harmonogram Programu w roku 2021 :

 • do 4 września 2021 roku dyrektor składa wniosek do organu prowadzącego

 • do 14 września 2021 roku organ prowadzący przekazuje wniosek o wsparcie do wojewody

 • do 28 września 2021 roku kwalifikacja wniosków przez wojewodów

 • do 31 października 2021 roku przekazanie przez wojewodę środków organom prowadzącym

 • do końca roku budżetowego Wykorzystanie wsparcia finansowego

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących:

 1. Wniosek A dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i  szkoły za granicą); POBIERZ

 2. Wniosek B1 dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wnioskujących tylko o  laptopy i zestawy dla nauczyciela wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);POBIERZ

 3. Wniosek B2 dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wnioskujących tylko o  pomoce dydaktyczne wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);POBIERZ

 4. Wniosek C dyrektora szkoły  o udział w Programie - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 5 i 7 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących);POBIERZ

 5. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowegoPOBIERZ

 6. Zestawienie pomocy dydaktycznych POBIERZARCHIWALNE PROGRAMY

Dofinansowania dla szkół 2020

Laboratoria przyrodnicze program dofinansowania 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. W punkcie V szczegółowo opisano dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.

Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r. W 2018 i 2019 wykorzystano ok. 140 mln zł z zaplanowanych 320 mln zł. Do wykorzystania pozostało 180 mln zł!
Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły, m.in. monitory interaktywne, projektory czy przenośne laboratoria cyfrowe. Proponowane kwoty dofinansowania zostaną ustalone po weryfikacji wniosków. W latach 2018 i 2019 szkoła mogła otrzymać nawet 75 000 zł dofinansowania!

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

 1. publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
 2. które mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
 3. które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
 4. które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
 5. które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2019.

Wprowadzono roczny limit aplikowania do 1/2 szkół, które spełniają kryteria powyżej. Limit ten nie obowiązuje w sytuacji, w której JST jest organem prowadzącym/dotującym dla jednej uprawnionej szkoły – może ubiegać się o dofinansowanie na tę szkołę w 2020.

MEN wymaga umieszczenia w nazwie składanego wniosku tytułu danego kryterium. Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu. Wnioski (załącznik nr 4) należy przekazywać również w formie edytowalnej (xls).

POBIERZ WNIOSEK

Zeskanowane, podpisane i opieczętowane wnioski należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej wyłącznie przez platformę ePUAP. Adresy skrzynek podawczych MEN /gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka.

W przypadkach awarii systemu ePuap możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl.

Samorządy mogą składać wnioski do 29 maja 2020 r.

Informujemy, że laboratoria cyfrowe spełniają warunki określone w programie dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych.Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestawy promocyjne odrębnie dla każdego przedmiotu. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

CYFROWE LABORATORIA


Gotowe zestawy pod dofinansowania - Laboratoria cyfrowe Einstein:

Biologia

Zestaw podstawowy pracownia biologiczna   Zestaw pro pracownia biologiczna

Chemia

Zestaw podstawowy pracownia chemiczna   Zestaw pro pracownia chemiczna

Fizyka

Zestaw podstawowy pracownia fizyczna   Zestaw pro pracownia fizyczna


Podłoga interaktywna jako wyposażenie pracowni przedmiotowych

Producent podłóg interaktywnych FunFloor otrzymał informację od MEN, że każde narzędzia dydaktyczne, które służy do nauki danego przedmiotu można zawrzeć we wniosku o dofinansowanie. W związku z tym producent przygotował pakiet gier na interaktywną podłogę zawierający pytania quizowe a,b,c,d oraz tak/nie, które w atrakcyjny sposób sprawdzają wiedzę uczniów z biologii, chemii i fizyki.
Idealnym pomysłem na doposażenie pracowni przedmiotowych jest FunFloor Mobilny, który dzięki podstawie jezdnej doskonale się przemieszcza, co sprawia że później można będzie go wykorzystać w 100% w każdej klasie. 

Podłogi interaktywne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwalne dofinansowania

Cyfrowe laboratoria w szkołach to innowacyjne rozwiązanie, które czyni naukę przyjemniejszą, ale też skuteczniejszą. Nowoczesne technologie efektywniej bowiem angażują dzieci do udziału w lekcji, sprawiają, że są bardziej, aktywne i szybciej przyswajają niezbędną wiedzę, a także potrafią zastosować ją podczas praktycznych ćwiczeń. By uczniowie wszystkich szkół mogli skorzystać z tych profitów, powstał rządowy program Laboratorium 2018. W jego ramach szkoły mogą liczyć na dofinansowanie do zakupu cyfrowych laboratoriów.

Program Laboratorium 2019 – krok w przyszłość

Cyfrowe laboratoria coraz częściej zastępują tradycyjne klasy. To bardzo pozytywny trend, gdyż zastosowanie nowoczesnych technologii znacznie podwyższa poziom zaangażowania uczniów podczas lekcji. Jednak sprzęt niezbędny do przygotowania takiej klasy nie należy do najtańszych. Na szczęście powstał program Laboratorium, który oferuje dofinansowanie dla szkół na niezbędne akcesoria.

Na co pójdą fundusze?

Program realizowany jest w latach 2017 – 2019 w jego ramach można zdobyć dofinansowanie na innowacyjne urządzenia, które skutecznie usprawniają i uatrakcyjniają zajęcia z biologii, geografii, chemii czy fizyki.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie na cyfrowe laboratoria kierowane jest do szkół podstawowych publicznych, które mają w ramach swojej struktury klasę V (geografia i biologia),VII lub VIII (fizyka i chemia), i które nie mają klas dotychczasowego gimnazjum, a także nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym.

Cyfrowe laboratorium – innowacja, która uczy

Cyfrowe laboratoria to innowacyjne rozwiązanie, które znacznie zwiększy atrakcyjność lekcji chemii, fizyki, biologii czy geografii. W ramach dofinansowania szkoły będą mogły zakupić specjalne zestawy cyfrowych czujników do wykonywania różnego rodzaju doświadczeń, edukacyjne tablety czy całe interaktywne zestawy do przeprowadzania pomiarów podczas zajęć w plenerze.

Takie wzbogacenie codziennych lekcji sprawi, że uczniowie będą w nich chętnej uczestniczyć oraz aktywniej wykazywać się zaangażowaniem. Cyfrowe laboratoria pozwalają w praktyce doświadczyć tego, o czym do tej pory dzieci mogły tylko przeczytać w podręczniku. To znakomity sposób na wzbudzenie ich zainteresowania i udowodnienie, że nauka nie musi być nudna.

Wszelkie urządzenia dostępne w ramach dofinansowania na cyfrowe laboratorium znajdziecie na naszej stronie TanieTablice.pl


Laboratoria szkolne Einstein - wnioski do pobrania:

  

  

  

   


Gotowe zestawy dla pracowni przyrodniczych:

  

 

 

Aktywna Tablica 2019 - Rządowe wsparcie dla szkół

Aktywna Tablica to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury – innowacyjny projekt, którego celem jest polepszenie warunków panujących w polskich szkołach, wprowadzenie do nich nowych, multimedialnych technologii, dzięki którym edukacja stanie się prostsza, przyjemniejsza, a przede wszystkim efektywniejsza.

Zestawy interaktywne finansowane przez rząd

Zestawy interaktywne finansowane przez rząd są dostępne w asortymencie sklepu internetowego tanietablice.pl. W ramach programu Aktywna Tablica realizowanego w latach 2017-2019 szkoły otrzymają fundusze na zakup tablicy interaktywnej, projektora ultrakrótkoogniskowego, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku oraz interaktywnego monitora dotykowego – wszystkie te produkty znajdą Państwo w naszej ofercie.

Zestawy interaktywne pod projekt Aktywna Tablica

W programie Aktywna Tablica biorą udział organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą. Zestawy interaktywne pod projekt Aktywna Tablica mają wzmocnić poziom edukacji polskich uczniów, zachęcić ich do samodzielnego zgłębiania wiedzy, rozwinąć ich i zachęcić do dalszej nauki. Sprzęt zakupiony w ramach programu zatrze także różnice między uczniami z różnych ośrodków edukacyjnych.

Archiwalne wnioski:

1 wspólna sala do 3 przedmiotów ścisłych Labmate1 wspólna sala do 3 przedmiotów ścisłych Tablet einstein3 osobne sale do 3 przedmiotów ścisłych Labmate3 osobne sale do 3 przedmiotów ścisłych Tablet einstein1 sala lekcyjna przeznaczona do nauki biologii - zestaw 11 sala lekcyjna przeznaczona do nauki biologii - zestaw 21 sala lekcyjna przeznaczona do nauki fizyki - zestaw 11 sala lekcyjna przeznaczona do nauki fizyki - zestaw 21 sala lekcyjna przeznaczona do nauki chemii - zestaw 11 sala lekcyjna przeznaczona do nauki chemii - zestaw 2


Kategorie